Fedustria: “Er is dringend nood aan een bazooka van sociale en financiële steunmaatregelen voor de bedrijven, anders dreigt een economische cata-strofe ten gevolge van de coronacrisis!”

Fedustria: “Er is dringend nood aan een bazooka van sociale en financiële steunmaatregelen voor de bedrijven, anders dreigt een economische cata-strofe ten gevolge van de coronacrisis!”

De toestand in de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie is catastrofaal als gevolg van de co-ronacrisis. In heel veel bedrijven is de activiteit op een goede week tijd teruggevallen van een nor-maal peil naar weinig of niets. Fa Quix, Directeur-generaal Fedustria: “Het moet de bedoeling van onze overheden zijn dat geen enkel bedrijf failliet gaat als gevolg van deze coronacrisis. Zoals ook de Franse president voor de bedrijven in Frankrijk heeft beslist. Daarom is het hoog tijd om de ba-zooka boven te halen. Met beperkte maatregelen, zoals spreiding van belastingen alléén, gaan we er niet komen. Twee grote assen van maatregelen zijn nodig: sociaal én financieel.”

Hoge nood aan financiële garantiestelling voor de bedrijven

Op financieel vlak is het absoluut noodzakelijk dat alle bedrijfskredieten staatsgarantie krijgen tot zo-lang dat nodig is om deze crisisperiode te overbruggen. Daarnaast zullen bijkomende overbruggings-kredieten door de banken moeten worden toegestaan, ook gegarandeerd door de overheid. Tevens zullen soepele terugbetalingsfaciliteiten moeten worden toegekend.

Om de liquiditeitspositie van de bedrijven maximaal op peil te houden is het daarenboven absoluut noodzakelijk dat voor een aantal belastingen en bijdragen de overheid uitstel en spreiding van betaling toelaat over een voldoende lange periode (bv. 24 maanden) en dit zonder boetes noch nalatigheidsin-tresten. Fedustria denkt bv. aan BTW, sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, onroerende voorheffing enz.

Ook op het vlak van de kredietverzekering is het absoluut noodzakelijk dat de verzekeringsmaatschap-pijen hun kredietlijnen openhouden. Anders wordt de export nog eens extra gehinderd.

Daarnaast pleit Fedustria o.a. voor volgende maatregelen op sociaal vlak:

 

1. automatische aanvaarding door de RVA van de overmacht als reden voor alle tijdelijke werk-loosheid die het gevolg is van de coronacrisis, met de mogelijkheid om dagen van tijdelijke werkloosheid en te presteren dagen af te wisselen;

2. schrapping van de vereiste erkenning als onderneming in moeilijkheden voor tijdelijke werk-loosheid economische redenen voor bedienden;

3. mogelijke toepassing van tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf de dag van elektronische kennisgeving aan de RVA

4. neutralisering van de periode van deze coronaviruscrisis voor de RVA-controles op structurele tijdelijke werkloosheid om economische redenen

5. het ten laste leggen van de ZIV-verzekering van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid door het coronavirus.

Snelle daadkracht van de overheid is NU nodig!

 

Fa Quix vat het als volgt samen: “Als de overheid nu niet snel, krachtdadig en gericht optreedt, dreigen we na de coronacrisis in een economische woestijn terecht te komen. De werknemers van de textiel-, hout- en meubelbedrijven zullen dan wel gezond zijn, maar werkloos. En van onze sociale zekerheid zal geen sprake meer zijn wanneer het economisch draagvlak daarvoor verdwenen zal zijn.